vydávané Media33 s.r.o., sídlemBělohorská 1667/58, 169 00 Praha 6, identifikační číslo 08616728 (dále též „poskytovatel“ nebo „správce“)

 

1. Zpracování osobních údajů

 

V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi poskytovatel a vámi coby objednatelem dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je poskytovatel v postavení správce osobních údajů.

 

 1. Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

 

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování reklamních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a vámi. Zejména se tak jedná o vaše identifikační, kontaktní a fakturační údaje, jimiž jsou vaše jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa sídla, e‑mailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje vydané státem (například rodné číslo, identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo).

 

 1. Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

 

Vaše osobní údaje jsou zejména zpracovávány za účelem plnění smlouvy o poskytování reklamních služeb, tedy zejména k poskytování vámi požadovaných služeb a ke komunikaci s vámi, případně k nabízení služeb poskytovatele souvisejících s uzavřenou smlouvou.

 

 1. Na základě jakého jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika právních důvodů, které se liší s ohledem na jednotlivé účely zpracování. V prvé řadě k tomuto zpracování dochází na základě jeho nutnosti vzhledem k poskytování služeb poskytovatelem, tedy zejména k uzavírání smluv s provozovatelem, jejich správě, obhospodařování a plnění, případně k jednání o těchto smlouvách.

 

Osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle jednotlivých právních předpisů. V těchto předpisech může být poskytovateli stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu zpracovávat a archivovat, případně zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění povinností poskytovatele souvisejících s daňovými a účetními účely, poskytnutí součinnosti státním orgánům apod.

 

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy poskytovatele. Na základě tohoto důvodu se poskytovatel například na vás může obracet s reklamními a jinými sděleními, které jsou v přímé souvislosti s již dříve uzavřenou smlouvou apod.

 

Posledním důvodem zpracování může být vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej poskytovateli udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například za účely marketingovými a reklamními, a to i tehdy, pokud tyto nesouvisí s původně uzavíranou smlouvou.

 

 1. Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačních systémů provozovatele.

 

 1. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. Například zpracování vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává poskytovatel po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této uzavřené smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu poskytovatele jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu. V případě zpracování vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.

 

 1. Jste povinni poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnete?

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Nicméně pro uzavření a plnění smlouvy a komunikaci s vámi je předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud je poskytovateli nepředáte, nebude možno s vámi uzavřít smlouvu a vám nebude umožněno služby poskytovatele využívat.

 

 1. Komu jsou osobní údaje předávány?

 

Vaše osobní údaje poskytovatel předává pouze subjektům, které zajišťují stejný vysoký standard ochrany osobních údaje jako poskytovatel. Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří v rámci své činnosti poskytovatele zastupují nebo pro poskytovatele provádějí vedení daňové a účetní agendy apod. Jinak ze strany provozovatele nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany ani poskytovatel nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

 

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči poskytovateli coby správci určitá práva. Mezi tato práva patří například:

 

 

 

 1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo poskytovatele zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se na poskytovatele v případě nejasností obrátit s žádostí o další informace.

 

 1. Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás poskytovatel zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

 

 1. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 

 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů poskytovatele a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné poskytovatelem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti poskytovatele nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.

 

 1. právo na omezení zpracování

 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí poskytovatel omezit, pokud:

 

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje poskytovateli stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je poskytovatel povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

 1. Právo na přenositelnost

 

Máte právo získat od poskytovatele všechny vaše osobní údaje, které jste poskytovateli poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Osobní údaje poté poskytovatel přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby poskytovatel v takovém zpracování pokračoval. Poskytovatel na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

 

 1. Právo podat stížnost

 

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 1. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

 

Veškerá vaše práva můžete vůči poskytovateli uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu gdpr@m33.cz.

 

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je poskytovatel oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

 

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. května 2018.

Naši zákazníci

Konzultace zdarma

Chcete online podpořit váš prodej, produkt nebo značku, ale nevíte jak? Stačí, když popíšete vaši ideu, na základě které vám připravíme kreativní řešení na míru. A protože víme, že ujasnit si představy bývá nejdůležitější, první konzultace je zdarma. Vyzkoušejte naše služby a nechte růst vaše podnikání.

Mám zájem >